Dla Polonii/for Polish diaspora/для польської діаспори


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) zaprasza cudzoziemców stypendystów programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do studiowania w UJD:

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie i szkoła doktorska (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości do 2200 zł miesięczne.Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 11.02.2020 do 31.03.2020 do godz. 15.00. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w załączniku.

Jan Dlugosz University in Czestochowa (UJD) invites foreign scholarship holders of the Polish National Agency for Academic Exchange (pol. NAWA) programs to study at UJD:

The gen. Władysław Anders Scholarship for the Polish diaspora - participation in the Programme enable to undertake tuition-free 1st and 2nd cycle studies (Master degree studies), long-cycle Master’s degree programme and doctoral studies (all specialties except philology, with the exception of Polish philology); monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living in the amount till 2200 PLN per month. The call for applications under the Programme shall be held in the period from 11.02.2020 until 31.03.2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time), solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the www.nawa.gov.pl website. Details about the program can be found in the attachment.

Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстоховізапрошує іноземців, які отримали стипендії для участі в програмах Польского Національного Агентства Академічних Обмінів (пол. NAWA) на навчання до нашого університету:

Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, магістр, п’ятирічна магістерська програма і аспірантура(всі спеціальності, крім філологічних, за винятком польської філології); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання в розмірі до 2200 злотих щомісяця. Заяви на отримання стипендії слід подавати польською мовою через NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login y період з 11.02.2020 р. до 31.03.2020 р. до 15:00 години. Деталі щодо програми можна знайти у додатку.

Osoba do kontaktu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Department for Researchand International Relations

mgr Illia Kulchikovskyi
tel. 34 3784 271 (PL, EN, UA, RU)
e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl
e-mail: international@ujd.edu.pl