Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania


Celem powołania Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania jest wdrożenie systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu równego traktowania na terenie Uniwersytetu, a w szczególności:

- udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy,

- przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszającym zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników UJD,

- promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników UJD.


Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania:

dr Joanna Górna

adres: Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki

Częstochowa, Ul. Waszyngtona 4/8

Kontakt:

mail: j.gorna@ujd.edu.pl

dyżury: czwartek 14.30 -15.30 p.35

tel. 34 3478-208 (w czasie dyżurów)